Polisi Preifatrwydd

Polisi Preifatrwydd

Dyddiad dod i rym: Rhagfyr 13, 2018

Mae Slavdating.com (“ni”, “ni”, neu “ein”) yn gweithredu gwefan https://slavdating.com (y cyfeirir ati yma wedi hyn fel y “Gwasanaeth”).

Mae'r dudalen hon yn eich hysbysu o'n polisïau ynglŷn â chasglu, defnyddio a datgelu data personol pan fyddwch chi'n defnyddio ein Gwasanaeth a'r dewisiadau yr ydych wedi'u cysylltu â'r data hwnnw.

Rydym yn defnyddio'ch data i ddarparu a gwella'r Gwasanaeth. Trwy ddefnyddio'r Gwasanaeth, rydych chi'n cytuno i gasglu a defnyddio gwybodaeth yn unol â'r polisi hwn. Oni bai y diffinnir yn wahanol yn y Polisi Preifatrwydd hwn, mae i'r termau a ddefnyddir yn y Polisi Preifatrwydd hwn yr un ystyron ag yn ein Telerau ac Amodau, y gellir eu cyrchu o https://slavdating.com

Diffiniadau

 • GwasanaethGwasanaeth yw gwefan https://slavdating.com a weithredir gan Slavdating.com
 • Data PersonolMae Data Personol yn golygu data am unigolyn byw y gellir ei adnabod o'r data hynny (neu o'r rhai hynny a gwybodaeth arall naill ai yn ein meddiant neu sy'n debygol o ddod i'n meddiant).
 • Data DefnyddData Data yw data a gesglir yn awtomatig naill ai'n cael ei gynhyrchu gan y defnydd o'r Gwasanaeth neu o seilwaith y Gwasanaeth ei hun (er enghraifft, hyd ymweliad tudalen).
 • CwcisMae cwcis yn ffeiliau bach wedi'u storio ar eich dyfais (cyfrifiadur neu ddyfais symudol).
 • Rheolwr DataMae'r Rheolydd Data yn golygu y person naturiol neu gyfreithiol sydd (naill ai ar ei ben ei hun neu ar y cyd neu yn gyffredin â phersonau eraill) yn pennu'r dibenion y mae'r wybodaeth bersonol yn cael ei phrosesu, neu ar y modd y mae unrhyw wybodaeth bersonol.

  At ddibenion y Polisi Preifatrwydd hwn, rydym yn Reolwr Data ar eich Data Personol.

 • Proseswyr Data (neu Ddarparwyr Gwasanaeth)Mae Prosesydd Data (neu Ddarparwr Gwasanaeth) yn golygu unrhyw berson naturiol neu gyfreithiol sy'n prosesu'r data ar ran y Rheolwr Data.

  Efallai y byddwn yn defnyddio gwasanaethau gwahanol Ddarparwyr Gwasanaeth er mwyn prosesu eich data yn fwy effeithiol.

 • Pwnc Data (neu Defnyddiwr)Pwnc Data yw unrhyw unigolyn byw sy'n defnyddio ein Gwasanaeth ac mae'n destun Data Personol.

Casglu a Defnyddio Gwybodaeth

Rydym yn casglu nifer o wahanol fathau o wybodaeth at wahanol ddibenion i ddarparu a gwella ein Gwasanaeth i chi.

Mathau o ddata a gasglwyd

Data Personol

Wrth ddefnyddio ein Gwasanaeth, efallai y byddwn yn gofyn i chi ddarparu rhywfaint o wybodaeth bersonol adnabyddadwy y gellir ei ddefnyddio i gysylltu â chi neu eich adnabod ("Data Personol"). Gall gwybodaeth a adnabyddir yn bersonol gynnwys, ond nid yw'n gyfyngedig i:

 • Cyfeiriad ebost
 • Enw cyntaf ac enw olaf
 • Rhif ffôn
 • Cyfeiriad, Wladwriaeth, Talaith, ZIP / Cod post, Dinas
 • Data Cwcis a Defnydd

Efallai y byddwn yn defnyddio'ch Data Personol i gysylltu â chi gyda chylchlythyrau, deunyddiau marchnata neu hyrwyddo a gwybodaeth arall a allai fod o ddiddordeb i chi. Gallwch optio allan o dderbyn unrhyw un, neu'r cyfan, o'r cyfathrebiadau hyn gennym ni trwy ddilyn y ddolen dad-danysgrifio neu'r cyfarwyddiadau a ddarperir mewn unrhyw e-bost a anfonwn.

Data Defnydd

Efallai y byddwn hefyd yn casglu gwybodaeth ar sut mae'r Gwasanaeth yn cael ei gyrchu a'i ddefnyddio (“Data Defnydd”). Gall y Data Defnydd hwn gynnwys gwybodaeth fel cyfeiriad Protocol Rhyngrwyd eich cyfrifiadur (ee cyfeiriad IP), math o borwr, fersiwn porwr, tudalennau ein Gwasanaeth rydych chi'n ymweld â nhw, amser a dyddiad eich ymweliad, yr amser a dreuliwyd ar y tudalennau hynny, unigryw dynodwyr dyfeisiau a data diagnostig eraill.

Data Lleoliad

Gallwn ddefnyddio a storio gwybodaeth am eich lleoliad os ydych chi'n rhoi caniatâd i ni wneud hynny (“Data Lleoliad”). Rydym yn defnyddio'r data hwn i ddarparu nodweddion ein Gwasanaeth, i wella ac addasu ein Gwasanaeth.

Gallwch alluogi neu analluogi gwasanaethau lleoliad pan fyddwch yn defnyddio ein Gwasanaeth ar unrhyw adeg trwy osodiadau eich dyfais.

Data Olrhain a Chwcis

Rydym yn defnyddio cwcis a thechnolegau olrhain tebyg i olrhain y gweithgaredd ar ein Gwasanaeth ac rydym yn dal gwybodaeth benodol.

Mae cwcis yn ffeiliau gyda swm bach o ddata a all gynnwys dynodwr unigryw dienw. Anfonir cwcis i'ch porwr o wefan a chaiff ei storio ar eich dyfais. Defnyddir technolegau olrhain eraill hefyd fel llwyau, tagiau a sgriptiau i gasglu a thracio gwybodaeth ac i wella a dadansoddi ein Gwasanaeth.

Gallwch chi gyfarwyddo'ch porwr i wrthod pob cwcis neu i nodi pryd mae cwci yn cael ei anfon. Fodd bynnag, os na fyddwch yn derbyn cwcis, efallai na fyddwch yn gallu defnyddio rhai dogn o'n Gwasanaeth.

Enghreifftiau o Gasglenni a ddefnyddiwn:

 • Cwcis Sesiwn. Rydym yn defnyddio Cwcis Sesiwn i weithredu ein Gwasanaeth.
 • Cwcis Dewis. Rydym yn defnyddio Cwcis Dewisol i gofio eich dewisiadau a'ch gwahanol leoliadau.
 • Cwcis Diogelwch. Rydym yn defnyddio Cwcis Diogelwch ar gyfer dibenion diogelwch.
 • Cwcis Hysbysebu. Hysbysebu Defnyddir cwcis i'ch gwasanaethu gyda hysbysebion a allai fod yn berthnasol i chi a'ch diddordebau.

Defnyddio Data

Mae Slavdating.com yn defnyddio'r data a gasglwyd at wahanol ddibenion:

 • Darparu a chynnal ein Gwasanaeth
 • I'ch hysbysu am newidiadau i'n Gwasanaeth
 • I'ch galluogi i gymryd rhan mewn nodweddion rhyngweithiol ein Gwasanaeth pan fyddwch chi'n dewis gwneud hynny
 • Darparu cefnogaeth i gwsmeriaid
 • I gasglu dadansoddiad neu wybodaeth werthfawr fel y gallwn wella ein Gwasanaeth
 • Monitro defnydd ein Gwasanaeth
 • I ganfod, atal a mynd i'r afael â materion technegol
 • I roi newyddion, cynigion arbennig a gwybodaeth gyffredinol i chi am nwyddau, gwasanaethau a digwyddiadau eraill yr ydym yn eu cynnig sy'n debyg i'r rhai yr ydych eisoes wedi eu prynu neu wedi eu holi oni bai eich bod wedi dewis peidio â derbyn gwybodaeth o'r fath

Sail Gyfreithiol ar gyfer Prosesu Data Personol o dan Reoliad Gwarchod Data Cyffredinol (GDPR)

Os ydych yn dod o'r Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE), mae sail gyfreithiol Slavdating.com ar gyfer casglu a defnyddio'r wybodaeth bersonol a ddisgrifir yn y Polisi Preifatrwydd hwn yn dibynnu ar y Data Personol a gasglwn a'r cyd-destun penodol yr ydym yn ei gasglu ynddo.

Efallai y bydd Slavdating.com yn prosesu'ch Data Personol oherwydd:

 • Mae angen inni berfformio contract gyda chi
 • Rydych chi wedi rhoi caniatâd i ni wneud hynny
 • Mae'r brosesu yn ein buddiannau cyfreithlon ac nid yw eich hawliau yn cael eu diystyru
 • At ddibenion prosesu taliadau
 • I gydymffurfio â'r gyfraith

Cadw Data

Dim ond cyhyd ag sy'n angenrheidiol at y dibenion a nodir yn y Polisi Preifatrwydd hwn y bydd Slavdating.com yn cadw'ch Data Personol. Byddwn yn cadw ac yn defnyddio'ch Data Personol i'r graddau sy'n angenrheidiol i gydymffurfio â'n rhwymedigaethau cyfreithiol (er enghraifft, os yw'n ofynnol i ni gadw'ch data i gydymffurfio â deddfau cymwys), datrys anghydfodau a gorfodi ein cytundebau a'n polisïau cyfreithiol.

Bydd Slavdating.com hefyd yn cadw Data Defnydd at ddibenion dadansoddi mewnol. Yn gyffredinol, cedwir Data Defnydd am gyfnod byrrach, ac eithrio pan ddefnyddir y data hwn i gryfhau diogelwch neu i wella ymarferoldeb ein Gwasanaeth, neu mae'n ofynnol yn gyfreithiol i ni gadw'r data hwn am gyfnodau hirach.

Trosglwyddo Data

Gellir trosglwyddo'ch gwybodaeth, gan gynnwys Data Personol, i - gyfrifiaduron a leolir y tu allan i'ch gwladwriaeth, dalaith, gwlad neu awdurdodaeth lywodraethol arall lle gall y deddfau diogelu data fod yn wahanol i rai eich awdurdodaeth.

Os ydych wedi'ch lleoli y tu allan i Unol Daleithiau a dewis darparu gwybodaeth i ni, nodwch ein bod yn trosglwyddo'r data, gan gynnwys Data Personol, i'r Unol Daleithiau a'i brosesu yno.

Mae'ch caniatâd i'r Polisi Preifatrwydd hwn wedi ei ddilyn gan eich bod yn cyflwyno gwybodaeth o'r fath yn cynrychioli eich cytundeb i'r trosglwyddiad hwnnw.

Bydd Slavdating.com yn cymryd yr holl gamau rhesymol angenrheidiol i sicrhau bod eich data yn cael ei drin yn ddiogel ac yn unol â'r Polisi Preifatrwydd hwn ac ni fydd unrhyw drosglwyddo eich Data Personol yn digwydd i sefydliad neu wlad oni bai bod rheolaethau digonol ar waith gan gynnwys y diogelwch eich data a gwybodaeth bersonol arall.

Datgelu Data

Trafodiad Busnes

Os yw Slavdating.com yn ymwneud ag uno, caffael neu werthu ased, gellir trosglwyddo'ch Data Personol. Byddwn yn darparu rhybudd cyn i'ch Data Personol gael ei drosglwyddo a dod yn destun Polisi Preifatrwydd gwahanol.

Datgeliad ar gyfer Gorfodi'r Gyfraith

O dan rai amgylchiadau, efallai y bydd yn ofynnol i Slavdating.com ddatgelu eich Data Personol os yw'n ofynnol iddo wneud hynny yn ôl y gyfraith neu mewn ymateb i geisiadau dilys gan awdurdodau cyhoeddus (ee llys neu asiantaeth y llywodraeth).

Gofynion Cyfreithiol

Gall Slavdating.com ddatgelu eich Data Personol yn y gred ddidwyll bod angen gweithredu o'r fath i:

 • I gydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol
 • Amddiffyn ac amddiffyn hawliau neu eiddo Slavdating.com
 • Er mwyn atal neu ymchwilio i gamweddau posibl mewn cysylltiad â'r Gwasanaeth
 • I amddiffyn diogelwch personol defnyddwyr y Gwasanaeth neu'r cyhoedd
 • I amddiffyn yn erbyn atebolrwydd cyfreithiol

Diogelwch Data

Mae diogelwch eich data yn bwysig i ni ond cofiwch nad oes unrhyw ddull trosglwyddo dros y Rhyngrwyd neu ddull storio electronig yn 100% yn ddiogel. Er ein bod yn ymdrechu i ddefnyddio dulliau masnachol dderbyniol i amddiffyn eich Data Personol, ni allwn warantu ei sicrwydd llwyr.

Ein Polisi ar Signalau “Peidiwch â Thracio” o dan Ddeddf Diogelu Ar-lein California (CalOPPA)

Nid ydym yn cefnogi Do Not Track ("DNT"). Mae'n well gan Do Not Track y gallwch chi osod yn eich porwr gwe i hysbysu gwefannau nad ydych chi am gael eu olrhain.

Gallwch chi alluogi neu analluogi Peidiwch â Thrac trwy fynd i dudalen Dewisiadau neu Gosodiadau eich porwr gwe.

Eich Hawliau Diogelu Data o dan Reoliad Gwarchod Data Cyffredinol (GDPR)

Os ydych chi'n byw yn yr Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE), mae gennych chi rai hawliau diogelu data. Nod Slavdating.com yw cymryd camau rhesymol i'ch galluogi i gywiro, diwygio, dileu neu gyfyngu ar y defnydd o'ch Data Personol.

Os hoffech gael eich hysbysu am yr hyn y mae Data Personol yn ei ddal amdanoch chi ac os ydych chi am gael ei dynnu oddi ar ein systemau, cysylltwch â ni.

Mewn rhai amgylchiadau, mae gennych yr hawliau diogelu data canlynol:

 • Yr hawl i gael mynediad, diweddaru neu ddileu'r wybodaeth sydd gennym arnoch chi. Pryd bynnag y bo'n bosib, gallwch gael mynediad, diweddaru neu ofyn am ddileu eich Data Personol yn uniongyrchol o fewn eich adran gosodiadau cyfrif. Os na allwch chi gyflawni'r camau hyn eich hun, cysylltwch â ni i'ch cynorthwyo.
 • Yr hawl i unioni. Mae gennych yr hawl i gywiro'ch gwybodaeth os yw'r wybodaeth honno yn anghywir neu'n anghyflawn.
 • Yr hawl i wrthwynebu. Mae gennych yr hawl i wrthwynebu ein prosesu o'ch Data Personol.
 • Yr hawl i gyfyngu. Mae gennych yr hawl i ofyn i ni gyfyngu ar brosesu eich gwybodaeth bersonol.
 • Yr hawl i gludo data. Mae gennych yr hawl i gael copi o'r wybodaeth sydd gennym arnoch chi mewn fformat strwythuredig, sy'n ddarllenadwy o ran peiriannau ac a ddefnyddir yn gyffredin.
 • Yr hawl i dynnu caniatâd yn ôl. Mae gennych hefyd yr hawl i dynnu'ch caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg pan oedd Slavdating.com yn dibynnu ar eich caniatâd i brosesu'ch gwybodaeth bersonol.

Nodwch y gallwn ofyn i chi wirio'ch hunaniaeth cyn ymateb i geisiadau o'r fath.

Mae gennych yr hawl i gwyno i Awdurdod Diogelu Data am ein casgliad a'ch defnydd o'ch Data Personol. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â'ch awdurdod diogelu data lleol yn Ardal Economaidd Ewrop (AEE).

Darparwyr Gwasanaeth

Efallai y byddwn yn cyflogi cwmnļau ac unigolion trydydd parti i hwyluso ein Gwasanaeth ("Darparwyr Gwasanaeth"), darparu'r Gwasanaeth ar ein rhan, perfformio gwasanaethau sy'n gysylltiedig â'r Gwasanaeth neu ein cynorthwyo i ddadansoddi sut mae ein Gwasanaeth yn cael ei ddefnyddio.

Mae gan y trydydd partïon hyn fynediad at eich Data Personol yn unig i gyflawni'r tasgau hyn ar ein rhan ac mae'n ofynnol iddynt beidio â'u datgelu neu eu defnyddio at unrhyw ddiben arall.

Analytics

Gallwn ddefnyddio Darparwyr Gwasanaeth trydydd parti i fonitro a dadansoddi defnydd ein Gwasanaeth.

 • Google AnalyticsGwasanaeth dadansoddol ar y we yw Google Analytics a gynigir gan Google sy'n olrhain ac yn adrodd traffig gwefan. Mae Google yn defnyddio'r data a gesglir i olrhain a monitro'r defnydd o'n Gwasanaeth. Rhennir y data hwn â gwasanaethau Google eraill. Gallai Google ddefnyddio'r data a gasglwyd i gyd-destunoli a phersonoli hysbysebion ei rwydwaith hysbysebu ei hun.

  Gallwch ddewis peidio â gwneud eich gweithgaredd ar y Gwasanaeth ar gael i Google Analytics trwy osod ychwanegiad porwr eithrio Google Analytics. Mae'r ychwanegiad yn atal Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js a dc.js) rhag rhannu gwybodaeth gyda Google Analytics am weithgaredd ymweliadau.

  Am ragor o wybodaeth am arferion preifatrwydd Google, ewch i dudalen gwe Preifatrwydd a Thelerau Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en

 • StatcounterOfferyn dadansoddi traffig ar y we yw Statcounter. Gallwch ddarllen y Polisi Preifatrwydd ar gyfer Statcounter yma: https://statcounter.com/about/legal/

Hysbysebu

Efallai y byddwn yn defnyddio Darparwyr Gwasanaeth trydydd parti i ddangos hysbysebion i chi i helpu cefnogi a chynnal ein Gwasanaeth.

 • Cwcis Google AdSense & DoubleClickMae Google, fel gwerthwr trydydd parti, yn defnyddio cwcis i gyflwyno hysbysebion ar ein Gwasanaeth. Mae defnydd Google o'r cwci DoubleClick yn ei alluogi ef a'i bartneriaid i gyflwyno hysbysebion i'n defnyddwyr yn seiliedig ar eu hymweliad â'n Gwasanaeth neu wefannau eraill ar y Rhyngrwyd.

  Gallwch ddewis peidio â defnyddio'r DoubleClick Cookie ar gyfer hysbysebu ar sail llog trwy ymweld â thudalen we Google Ads Settings: http://www.google.com/ads/preferences/

Sylwadau Ymddygiadol

Mae Slavdating.com yn defnyddio gwasanaethau ail-argraffu i hysbysebu ar wefannau trydydd parti i chi ar ôl i chi ymweld â'n Gwasanaeth. Rydym ni a'n gwerthwyr trydydd parti yn defnyddio cwcis i hysbysu, optimeiddio a gweini hysbysebion yn seiliedig ar eich ymweliadau blaenorol â'n Gwasanaeth.

Taliadau

Efallai y byddwn yn darparu cynhyrchion a / neu wasanaethau taledig o fewn y Gwasanaeth. Yn yr achos hwnnw, rydym yn defnyddio gwasanaethau trydydd parti ar gyfer prosesu taliadau (ee proseswyr talu).

Ni fyddwn yn storio na chasglu manylion eich cerdyn talu. Mae'r wybodaeth honno'n cael ei darparu'n uniongyrchol i'n proseswyr talu trydydd parti y mae eu gwybodaeth bersonol yn cael ei rheoli gan eu Polisi Preifatrwydd. Mae'r proseswyr talu hyn yn cadw at y safonau a osodwyd gan PCI-DSS fel y'u rheolir gan Gyngor Safonau Diogelwch PCI, sy'n ymdrech ar y cyd gan frandiau fel Visa, MasterCard, America
Mynegwch a Darganfyddwch. Mae gofynion PCI-DSS yn helpu i sicrhau bod gwybodaeth am daliadau yn cael ei thrin yn ddiogel.

Y proseswyr talu sy'n gweithio gyda ni yw:

Cysylltiadau â Safleoedd Eraill

Efallai y bydd ein Gwasanaeth yn cynnwys dolenni i safleoedd eraill nad ydynt yn cael eu gweithredu gennym ni. Os ydych chi'n clicio ar gyswllt trydydd parti, byddwch yn cael eich cyfeirio at wefan y trydydd parti hwnnw. Rydym yn eich cynghori'n gryf i chi adolygu Polisi Preifatrwydd pob safle rydych chi'n ymweld â hi.

Nid oes gennym reolaeth drosom ac ni chymerwn unrhyw gyfrifoldeb am gynnwys, polisïau preifatrwydd na phractisau unrhyw safleoedd neu wasanaethau trydydd parti.

Preifatrwydd y Plant

Nid yw ein Gwasanaeth yn mynd i'r afael ag unrhyw un dan 18 ("Plant").

Nid ydym yn casglu gwybodaeth bersonol adnabyddadwy yn fwriadol gan unrhyw un dan 18. Os ydych yn rhiant neu'n warcheidwad ac rydych chi'n ymwybodol bod eich Plentyn wedi rhoi Data Personol i ni, cysylltwch â ni. Os byddwn yn dod yn ymwybodol ein bod ni wedi casglu Data Personol gan blant heb wirio caniatâd rhieni, byddwn yn cymryd camau i ddileu'r wybodaeth honno gan ein gweinyddwyr.

Newidiadau i'r Polisi Preifatrwydd hwn

Efallai y byddwn yn diweddaru ein Polisi Preifatrwydd o dro i dro. Byddwn yn eich hysbysu o unrhyw newidiadau trwy bostio'r Polisi Preifatrwydd newydd ar y dudalen hon.

Byddwn yn rhoi gwybod i chi trwy e-bost a / neu rybudd amlwg ar ein Gwasanaeth, cyn i'r newid ddod yn effeithiol a diweddaru'r "dyddiad effeithiol" ar frig y Polisi Preifatrwydd hwn.

Fe'ch cynghorir i adolygu'r Polisi Preifatrwydd hwn o bryd i'w gilydd ar gyfer unrhyw newidiadau. Mae'r newidiadau i'r Polisi Preifatrwydd hwn yn effeithiol pan fyddant yn cael eu postio ar y dudalen hon.

Cyswllt

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y Polisi Preifatrwydd hwn, cysylltwch â ni:

 • Trwy e-bost: support@slavdating.com
LLOFNODWCH I'CH CYFRIF CREU CYFRIF NEWYDD

Eich preifatrwydd Mae'n bwysig i ni ac ni fyddwn byth yn rhentu nac yn gwerthu eich gwybodaeth.

×

×
RHOWCH EICH MANYLION?
×

Mynd i fyny

PEIDIWCH â dilyn y ddolen hon neu cewch eich gwahardd o'r wefan!