Telerau ac Amodau

1. Gwefan

1.1 Derbyn y Telerau Defnyddio

Mae defnyddio'r wefan hon yn amodol ar eich bod yn derbyn y Telerau Defnyddio hyn a'n Datganiad Preifatrwydd. Bernir eich bod wedi derbyn y Telerau Defnyddio hyn a'n Datganiad Preifatrwydd trwy barhau i ddefnyddio'r wefan hon, ni waeth a ydych chi'n cofrestru fel aelod ai peidio. Efallai y byddwn yn newid y Telerau Defnyddio hyn a'n Datganiad Preifatrwydd ar unrhyw adeg. Os gwnawn hynny, bydd fersiwn ddiwygiedig o'r Telerau Defnyddio a'r Datganiad Preifatrwydd yn cael ei bostio ar y wefan. Rydych chi'n gyfrifol am sicrhau eich bod chi'n adolygu'r Telerau Defnyddio a'r Datganiad Preifatrwydd yn rheolaidd. Os ydych chi'n aelod o'r wefan a bod y newidiadau i'r Telerau Defnyddio a'r Datganiad Preifatrwydd yn berthnasol, byddwn yn gwneud ein gorau glas i'ch hysbysu o'r newidiadau yn uniongyrchol gan ddefnyddio'r wybodaeth gyswllt rydych chi wedi'i darparu.

Os na chytunwch â'r Telerau Defnyddio hyn rhaid i chi beidio â defnyddio'r wefan hon.

Telerau Defnyddio 1.2-yn ddibynnol ar breswyliad

(A) Os ydych chi'n byw yng nghymal Gwlad yr UE bydd 17.7 a chymal 19.8 (a) yn berthnasol i chi (ond nid cymal 19.8 (b)).
(B) Os ydych chi'n byw mewn gwlad nad yw'n gymal Gwlad yr UE bydd cymal 19.8 (b) yn berthnasol i chi (ond nid cymal 19.8 (a)).
(C) Os ydych chi'n byw yn unrhyw un o'r taleithiau canlynol yn UDA, yna mae cymal 17.3 (a) yn berthnasol i chi: Arizona, California, Connecticut, Illinois, Iowa, Minnesota, Efrog Newydd, Gogledd Carolina, Ohio neu Wisconsin.
(D) Os ydych chi'n byw yn unrhyw un o'r taleithiau canlynol yn UDA, yna mae cymal 17.3 (b) yn berthnasol i chi: California, Illinois, Efrog Newydd, neu Ohio.

Cytundeb defnyddiwr 1.3

Mae'r Telerau Defnyddio hyn yn ffurfio'r cytundeb rhyngoch chi a Eastern Bloc Associates (“y Cwmni”) mewn perthynas â'ch defnydd o'r Gwasanaeth a'r Wefan (y “Cytundeb”).

Cyswllt 1.4

Gweithredir y wefan hon gan y Cwmni, sy'n gwmni sydd wedi'i gofrestru yn UDA. Mae'r Cwmni wedi'i gofrestru ar gyfer Treth ar Werth yr Undeb Ewropeaidd o dan gynllun arbennig TAW ar e-Wasanaethau (VoeS) ar gyfer busnesau y tu allan i'r UE. Gallwch gysylltu â ni ar unrhyw un o'r dulliau canlynol:

E-bost: support@slavdating.com

Cyfarwyddwr: Christian Bryant

I gysylltu â ni ynghylch mater preifatrwydd neu ymholiad ynglŷn â chasglu a defnyddio'ch data personol, cyfeiriwch at ein Datganiad Preifatrwydd.

2. aelodaeth

Cymhwyster 2.1

Rhaid i chi fod dros 18 mlwydd oed i gofrestru fel aelod o'r Gwasanaeth neu i ddefnyddio'r Wefan hon. Trwy ddefnyddio'r Wefan, rydych chi'n cynrychioli, yn ymrwymo ac yn gwarantu bod gennych yr hawl, yr awdurdod a'r gallu i ymrwymo i'r Cytundeb hwn ac i gydymffurfio â'r holl Delerau Defnyddio.

2.2 Ffurfio contract

Trwy gofrestru fel aelod rydych chi'n ymrwymo i gontract gyda'r Cwmni mewn perthynas â'r Wefan a allai fod yn rhad ac am ddim neu beidio. Gallwch uwchraddio nodweddion eich aelodaeth. Bydd gofyn i chi ddewis rhai o nodweddion a thelerau eich contract a dewis dull talu. Trwy glicio ar y botwm “Gwneud Taliad” yng ngham olaf y broses uwchraddio, rydych chi'n ymrwymo i gontract rhwymol ynghylch yr opsiwn uwchraddio a ddewiswyd am y pris penodol.

Aelodaeth 2.3

(A) Gallwch ddod yn aelod o'r Gwasanaeth yn rhad ac am ddim. Bydd aelodaeth am ddim ond yn rhoi hawl i chi gymryd rhan yn rhai o'r nodweddion sydd ar gael fel rhan o'r Gwasanaeth. Er mwyn cyrchu nodweddion ychwanegol, rhaid i chi ddod yn danysgrifiwr sy'n talu i'r Gwasanaeth. Yn unol â hynny, mae eich defnydd o'r nodweddion ychwanegol hynny yn amodol ar dalu'r ffioedd perthnasol.
(B) Er mwyn amddiffyn defnyddwyr y wefan hon, rydych yn cydnabod ac yn cytuno na chewch wneud cais am aelod na dod yn aelod os cawsoch eich dyfarnu'n euog o drosedd dditiadwy neu ffeloniaeth. Trwy wneud cais am aelodaeth rydych yn gwarantu ac yn cynrychioli i ni nad ydych wedi'ch cael yn euog o drosedd dditiadwy na ffeloniaeth ac nid yw'n ofynnol i chi gofrestru fel troseddwr rhyw gydag unrhyw awdurdod llywodraethol.
(C) Rydych yn cydnabod nad yw'r Cwmni ar hyn o bryd yn cynnal gwiriadau cefndir yn rheolaidd, yn gwirio gwybodaeth a ddarperir nac yn cynnal dangosiadau troseddol o'i ddefnyddwyr. Rydym yn cadw'r hawl i gynnal ymchwiliadau a gwiriadau cefndir ar bob aelod, i gadarnhau nad ydych yn torri unrhyw warant ac i benderfynu a yw unrhyw gynrychiolaeth yn ffug. Rydych yn cydsynio i ganiatáu i'r Cwmni gynnal ymchwiliad o'r fath ac mae'r Cwmni'n cadw'r hawl i wrthod a / neu derfynu'ch aelodaeth os byddwch chi'n torri unrhyw warant neu os yw'ch cynrychiolaeth yn ffug.

Cynlluniau a ffioedd tanysgrifio 2.4

Mae cynlluniau tanysgrifio a'u ffioedd cyfatebol ar y dudalen “Uwchraddio Aelodaeth”. Gall y ffioedd tanysgrifio hyn newid, a bydd newidiadau yn cael eu postio ar dudalen y Wefan a ddisgrifiwyd yn flaenorol. Rydych yn cydnabod y gallai fod anghysondebau mewn perthynas â ffioedd tanysgrifio rhwng awdurdodaethau, y mae anghysondebau yn adlewyrchu costau sy'n berthnasol i awdurdodaeth benodol ac amodau masnachol eraill sy'n berthnasol i'r awdurdodaeth honno.

2.5 Treialon am ddim a hyrwyddiadau eraill

Rhaid defnyddio unrhyw dreial am ddim neu hyrwyddiad arall sy'n darparu mynediad am ddim i'r Gwasanaethau Cyflogedig o fewn amser penodedig y treial.

Taliad 2.6

(A) Tra bod rhai Gwasanaethau ar gael yn rhad ac am ddim, rydych yn cydnabod bod y Gwasanaethau â Thâl ar gael i Aelodau sydd â thanysgrifiad dilys yn unig neu fel arall ar ôl talu ffi. Gellir cael tanysgrifiadau am y prisiau, am y cyfnodau a thrwy'r dulliau talu a nodir ar y dudalen aelodaeth uwchraddio. Nodir prisiau yn yr arian cyfred a ddangosir ar y dudalen aelodaeth uwchraddio ac maent yn cynnwys yr holl drethi cymwys oni nodir yn wahanol.
(B) Bydd eich aelodaeth yn cael ei hadnewyddu'n awtomatig. Gallwch optio allan o adnewyddu ceir ar unrhyw adeg. Os nad ydych wedi optio allan, yna, bydd y tanysgrifiad yn cael ei adnewyddu'n awtomatig am y cyfnodau a nodwyd. Gallwch ganslo awto-adnewyddu trwy ddilyn y cyfarwyddiadau yn adran Help y wefan.
(C) Os byddwn yn darparu cyfleuster bilio cylchol ar gyfer talu ffioedd tanysgrifio sy'n berthnasol i'r cynllun tanysgrifio a ddewiswch, rydych trwy hyn yn awdurdodi'r Cwmni i godi'r ffioedd hynny ar sail gylchol (o fewn cyfnod amser rhesymol). Yn yr achos hwnnw, bydd y Cwmni yn peidio â chodi ffioedd ar ôl derbyn eich rhybudd ysgrifenedig bod yr awdurdodiad hwnnw wedi'i derfynu. Ni fydd unrhyw rybudd o'r fath yn effeithio ar daliadau a godir cyn y gallai'r Cwmni weithredu'n rhesymol. Beth bynnag, rhaid i chi ddarparu gwybodaeth gyfredol, gyflawn a chywir er mwyn galluogi codi ffioedd tanysgrifio yn gywir, pa wybodaeth sy'n rhaid ei diweddaru'n rheolaidd.
(D) Efallai y byddwn ar unrhyw adeg yn newid ein pris am danysgrifiad. Daw'r gyfradd newydd i rym os gwnewch gais am danysgrifiad newydd (p'un ai yw'n danysgrifiad cyntaf ai peidio) ar ôl i ni bostio manylion ein pris newydd ar y Wefan. Bydd awto-adnewyddu'r tanysgrifiad presennol yn parhau am yr hen bris.
(D) Os bydd gweithgaredd talu amheus, rydym yn cadw'r hawl i atal taliad dros dro neu'n barhaol trwy'ch cerdyn credyd a / neu gysylltu â chi, eich banc neu unrhyw drydydd parti perthnasol arall i riportio gweithgaredd anarferol o'r fath a / neu gael gwybodaeth ychwanegol.

2.7 Telerau Defnyddio gwasanaethau talu

Wrth ddefnyddio gwasanaethau talu trydydd parti, rhaid i chi dderbyn a chadw at Delerau Defnydd y gwasanaethau talu hynny.

Telerau Aelodaeth Aur a Phlatinwm 2.8

Byddwch yn ymwybodol bod tanysgrifwyr sy'n talu wedi'u rhannu'n aelodau Aur a Phlatinwm, a dim ond yr olaf sy'n gallu cyrchu paru uwch, cyfieithu negeseuon, ychwanegu nodiadau at broffiliau, ac amlygu eu proffil mewn canlyniadau chwilio.

Diogelwch Cyfrinair 2.9

Fel rhan o'r broses gofrestru aelodau, bydd gofyn i chi ddewis cyfrinair. Chi sy'n llwyr gyfrifol am ddewis cyfrinair nad yw'n hawdd ei ddyfalu ac am gadw'ch cyfrinair yn ddiogel ac yn cytuno i beidio â throsglwyddo neu ailwerthu eich defnydd o'r Wefan neu fynediad iddi i unrhyw drydydd parti. Os oes gennych reswm i gredu nad yw'ch cyfrif yn ddiogel mwyach, rhaid i chi ein hysbysu ar unwaith a rhaid ichi newid eich cyfrinair ar unwaith trwy ddiweddaru gwybodaeth eich cyfrif.

2.10 Gwirio hunaniaeth

Efallai y byddwn o bryd i'w gilydd yn gofyn am fath o ddull adnabod i wirio:

(A) eich hunaniaeth;
(B) y wybodaeth a ddarperir gennych chi;
(C) eich gwybodaeth talu neu filio; a / neu
(D) eich cydymffurfiad â'n Telerau Defnyddio.

3. Y Gwasanaeth

Mae'r Gwasanaeth yn wasanaeth gwybodaeth rhyngrwyd sy'n hwyluso cyswllt rhwng aelodau a allai fod yn ceisio cyfeillgarwch neu berthynas. Nid yw'n wasanaeth broceriaeth priodas, gwasanaeth priodferch archeb bost na gwasanaeth paru. Nid oes unrhyw rwymedigaeth ar y Cwmni i froceru unrhyw aelod neu aelodau eraill ar eich rhan.

4. Defnyddio'r Gwasanaeth

4.1 Eich risg eich hun

Rydych yn cydnabod bod eich defnydd o'r Gwasanaeth a'r Wefan ar eich risg eich hun yn unig.

4.2 Gwybodaeth gywir

Rydych chi'n cynrychioli, yn gwarantu ac yn ymrwymo bod y wybodaeth a'r lluniau rydych chi'n eu cyflenwi i'r Gwasanaeth, y Wefan a'r Cwmni yn gywir ar bob cyfrif, nid yn torri'r Cytundeb hwn ac nid yw'n niweidiol i unrhyw berson mewn unrhyw ffordd.

Heb gyfyngu ar yr uchod, rhaid i chi beidio â throsglwyddo na phostio ar ein gwefan unrhyw ddelweddau sy'n cynnwys:

delweddau o unrhyw berson heblaw chi;
noethni;
delweddau o wrthrychau eraill nad ydyn nhw'n eich cynnwys chi;
cartwn neu ddarlun (hyd yn oed os yw ohonoch chi).

4.3 Gwybodaeth ddim yn gyfrinachol

Rydych yn cytuno y bydd unrhyw ddeunydd neu wybodaeth a ddarperir gennych chi, gan gynnwys Data Personol (fel y'i diffinnir yn ein Datganiad Preifatrwydd ac a allai gynnwys eich enw llawn, cyfeiriad post, rhif ffôn ac ati), yn cael ei drin fel rhywbeth nad yw'n gyfrinachol ac nad yw'n berchnogol a gallwn ddefnyddio deunydd neu wybodaeth o'r fath heb gyfyngiad, ar yr amod bod defnydd o'r fath i'r graddau y mae'n berthnasol i'ch Data Personol yn cydymffurfio â thelerau ein Datganiad Preifatrwydd ac unrhyw gyfreithiau cymwys. Yn benodol, rydych chi'n cydsynio i'r Cwmni ddefnyddio deunydd neu wybodaeth (gan gynnwys unrhyw wybodaeth broffil, ffotograffau, recordiadau fideo neu sain) er mwyn copïo'ch proffil i unrhyw safle dyddio perthnasol arall sy'n eiddo i'r Cwmni ac sy'n cael ei weithredu ganddo. Rydych yn cydnabod y bydd unrhyw ddeunydd neu wybodaeth o'r fath a ddarperir gennych ar gael i aelodau eraill neu ddefnyddwyr y Wefan eu darllen.

4.4 Gwybodaeth ar gael dramor

(A) Bydd unrhyw wybodaeth proffil rydych chi wedi'i darparu i ni i'w gweld yn gyhoeddus ar eich proffil, ni waeth ble mae'r gwyliwr. Trwy greu proffil, rydych yn cydnabod y bydd derbynwyr tramor yn gallu gweld eich proffil.
(B) Mae'r Cwmni yn defnyddio gweinyddwyr yn fyd-eang i storio'ch Data Personol a all fod mewn gwlad heblaw eich gwlad breswyl.
(C) Mae'r Cwmni yn defnyddio contractwyr yn fyd-eang, a all fod wedi'u lleoli mewn gwlad heblaw eich gwlad breswyl, i gynnal gwiriadau cefndir a hanes troseddol ar unigolion.
(D) Er mwyn darparu cefnogaeth i gwsmeriaid, cyflawni swyddogaethau swyddfa gefn, cyflawni tasgau atal twyll neu ddarparu gwasanaethau i chi efallai y bydd angen i ni ganiatáu i'n staff neu gyflenwyr (a allai fod wedi'u lleoli neu y gallai eu hadnoddau fod y tu allan i'ch gwlad breswyl) gael mynediad iddynt. eich Data Personol.

(e) Rydych yn cydsynio'n benodol i drosglwyddo a storio Data Personol i'n haelodau, gweithwyr a'r trydydd partïon fel yr ystyrir yng nghymalau 4.4 (a) i 4.4 (d) o'r Telerau hyn ac yn ein Datganiad Preifatrwydd, lle mae'r aelodau, y gweithwyr hynny , ac mae trydydd partïon wedi'u lleoli mewn gwledydd heblaw eich gwlad breswyl, mewn gwybodaeth a gwerthfawrogiad llawn o'r risgiau a allai fod yn gysylltiedig â throsglwyddiadau a storio o'r fath, yn enwedig lle nad oes gan wledydd o'r fath yr un lefel o ddiogelwch na lefel debyg o ddiogelwch â hynny yn eich gwlad breswyl. Bydd pob trosglwyddiad yn cael ei hwyluso gan Eastern Bloc Associates yn unol â thelerau ein Datganiad Preifatrwydd. Mae gennych hawl i ddirymu eich caniatâd, neu wrthwynebu ein defnydd o'ch Data Personol ar unrhyw adeg, yn unol â'r prosesau a nodir yn ein Datganiad Preifatrwydd.

4.5 Hawlfraint wedi'i aseinio

Rydych yn cytuno bod yr holl hawlfraint sy'n bodoli mewn unrhyw ddeunydd neu wybodaeth a ddarperir gennych chi i'r Cwmni yn cael ei aseinio i'r Cwmni i'w ddefnyddio o fewn cwmpas y Telerau Defnyddio hyn. Ni fyddwch yn postio, trosglwyddo na darparu fel arall unrhyw ddeunydd neu wybodaeth y mae hawlfraint yn eiddo i berson neu endid arall ac rydych yn gwarantu mai eich gwaith gwreiddiol yw'r holl ddeunydd a gwybodaeth a ddarperir ac nad yw'n dod o unrhyw drydydd parti.

4.6 Mynediad cyfreithiol

Rhaid i chi sicrhau nad yw eich mynediad i'r Wefan a'ch defnydd o'r Gwasanaeth yn anghyfreithlon nac wedi'i wahardd gan gyfreithiau sy'n berthnasol i chi. Chi sy'n llwyr gyfrifol am gyfreithlondeb eich gweithredoedd o dan yr holl ddeddfau cymwys.

4.7 Amlygiad i firysau

Rhaid i chi gymryd eich rhagofalon eich hun i sicrhau nad yw'r broses rydych chi'n ei defnyddio ar gyfer cyrchu'r Wefan yn eich rhoi mewn perygl o firysau, cod cyfrifiadur maleisus neu fathau eraill o ymyrraeth a allai niweidio'ch system gyfrifiadurol eich hun. Er mwyn osgoi amheuaeth, nid ydym yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw ymyrraeth neu ddifrod i'ch system gyfrifiadurol eich hun sy'n codi mewn cysylltiad â'ch defnydd o'r Gwasanaeth, y Wefan neu unrhyw Wefan Gysylltiedig.

4.8 Cynnwys y proffil

(A) Chi sy'n llwyr gyfrifol am gynnwys eich proffil, negeseuon, recordiadau fideo a sain a deunyddiau eraill y gallwch eu huwchlwytho i'r Gwasanaeth neu eu trosglwyddo i aelodau eraill o'r Gwasanaeth.
(B) Rydych yn cytuno na fyddwch yn uwchlwytho nac yn postio unrhyw gynnwys ar eich proffil neu'r Wefan:

(I) yn ymosodol, yn anweddus, yn halogedig, yn dramgwyddus, yn rhywiol oriented, yn fygythiol, yn aflonyddu, yn hiliol sarhaus, yn amhriodol neu'n amhriodol fel arall fel y penderfynir yn ôl ein disgresiwn llwyr; neu
(Ii) yn darlunio, disgrifio, adnabod neu gyfeirio at unrhyw berson heblaw chi eich hun.

Rhyngweithio 4.9 ag aelodau

Chi sy'n llwyr gyfrifol am eich rhyngweithio ag aelodau eraill y Gwasanaeth.

4.10 Cyfamodau negyddol

Rydych chi'n cynrychioli, gwarantu a chyfamodi:

(A) ni fyddwch yn datgelu unrhyw wybodaeth a ddarperir i chi trwy'r Gwasanaeth i unrhyw un heb ganiatâd ymlaen llaw gan y sawl a'i darparodd i chi;
(B) ni fyddwch yn defnyddio'r Gwasanaeth i ymgymryd ag unrhyw fath o aflonyddu neu ymddygiad tramgwyddus, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i ddosbarthiad unrhyw dramgwyddus rhywiol a / neu hiliol, ymosodol, bygythiol, di-chwaeth, anweddus, aflonyddu, enllibus, athrod, difenwol neu annymunol deunydd o unrhyw fath, nac unrhyw ddeunydd anghyfreithlon neu anghyfreithlon, neu unrhyw ddeunydd sy'n torri neu'n torri hawliau plaid arall (gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, hawliau eiddo deallusol a hawliau preifatrwydd);
(C) ni fyddwch yn defnyddio'r Gwasanaeth i gymryd rhan mewn gweithgaredd rhywiol grŵp, nac i geisio cyswllt at ddibenion cyfarfyddiadau neu faterion all-briodasol, nac i geisio neu buteindra neu unrhyw weithgareddau eraill a allai fod yn anghyfreithlon yn eich gwlad breswyl;
(D) ni fyddwch yn dynwared unrhyw berson nac yn camliwio'ch oedran na'ch statws priodasol nac yn gosod gwybodaeth yn eich proffil sy'n ffug neu'n gamarweiniol mewn unrhyw ffordd;
(D) ni fyddwch yn cynaeafu nac yn casglu cyfeiriadau e-bost na gwybodaeth gyswllt arall defnyddwyr eraill o'r Gwasanaeth trwy ddulliau electronig neu ddulliau eraill nac yn defnyddio'r gwasanaethau i drosglwyddo “sbam”, llythyrau cadwyn, post sothach, nac yn cymryd rhan mewn unrhyw ddosbarthiad màs digymell o e-bost. ;
(f) ni fyddwch yn defnyddio'r Gwasanaeth na'r Wefan at unrhyw ddibenion masnachol diawdurdod;
(G) ni fyddwch yn ceisio nac yn ceisio deisyfu unrhyw arian, cyfrif banc na manylion cerdyn credyd na gwybodaeth ariannol gyfrinachol gan unrhyw aelod neu ddefnyddwyr eraill y Gwasanaeth na'r Wefan;
(F) ni fyddwch yn anfon arian nac yn darparu gwybodaeth ariannol i unrhyw berson yr ydych wedi cyfathrebu ag ef neu wedi cwrdd â'r Wefan. Ni fydd y Cwmni yn atebol am unrhyw golled (ariannol neu fel arall) a ddioddefir gennych o ganlyniad i'r ymddygiad hwn. Rydych yn cytuno i riportio unrhyw un sy'n ceisio ceisio arian neu gael gwybodaeth ariannol trwy naill ai gysylltu â chymorth i gwsmeriaid neu ddefnyddio'r swyddogaeth “riportio cam-drin” ar broffil yr aelod;
(I) ni fyddwch yn deisyfu nac yn ceisio deisyf cyfrineiriau gan aelodau eraill;
(j) ni fyddwch yn defnyddio'r Gwasanaeth i ddosbarthu, hyrwyddo neu gyhoeddi fel arall unrhyw ddeunydd sy'n cynnwys unrhyw deisyfiad am arian, hysbysebu neu deisyfiad ar gyfer nwyddau neu wasanaethau;
(k) ni fyddwch yn aflonyddu ar eraill trwy barhau i geisio cyfathrebu â rhywun sydd wedi gofyn yn glir ichi roi'r gorau i gyfathrebu;
(l) ni fyddwch yn postio nac yn trosglwyddo deunydd sy'n cynnwys firysau neu godau, ffeiliau neu raglenni cyfrifiadurol eraill sydd wedi'u cynllunio i gyfyngu neu ddinistrio ymarferoldeb meddalwedd neu galedwedd cyfrifiadurol;
(M) ni fyddwch yn postio nac yn trosglwyddo unrhyw wybodaeth gyswllt mewn unrhyw fodd gan gynnwys heb gyfyngiad, cyfeiriadau e-bost, rhifau ffôn, cyfeiriadau post, IDau negesydd gwib, enwau defnyddwyr Facebook, URLau, neu enwau llawn trwy eich gwybodaeth a bostiwyd yn gyhoeddus;
(n) ni fyddwch yn defnyddio bots nad ydynt yn ddynol nac awtomataidd i fewngofnodi i'r Gwasanaeth;
(o) wrth siarad â'n gweithwyr gwasanaeth cwsmeriaid ar y ffôn neu gyfathrebu â nhw mewn unrhyw fodd arall, ni fyddwch yn ymosodol, yn anweddus, yn hallt, yn sarhaus, yn rhywiol-ganolog, yn fygythiol, yn aflonyddu nac yn sarhaus hiliol (“Ymddygiad Tramgwyddus”). Rydych yn cytuno, pe baech yn ymgymryd ag Ymddygiad Tramgwyddus, sydd i'w bennu yn ôl ein disgresiwn llwyr, bydd gennym yr hawl i derfynu'ch aelodaeth ar unwaith ac ni fydd gennych hawl i gael ad-daliad o unrhyw daliadau tanysgrifio a gawsom gennych;
(p) rydych chi dros 18. Mae'n ofynnol i bob aelod o'n gwefannau fod dros 18. Nid oes gan ein cwmni ddim goddefgarwch am unrhyw ymgais gan unrhyw aelod i gymryd rhan mewn unrhyw fath o seibersex, cyfathrebu rhywiol, neu gyswllt rhywiol ag unrhyw berson dan oed. Ar ôl cael gwybod am unrhyw gyfathrebu anghyfreithlon neu amhriodol gyda rhywun dan oed, gallwn riportio manylion i'r Asiantaeth Gorfodi'r Gyfraith briodol.

Hysbysiad 4.11 o dorri hawlfraint

(A) Mae'r Cwmni'n parchu hawliau eiddo deallusol eraill. Os dewch ar draws cynnwys a arddangosir ar y Wefan yr ydych yn amau ​​ei fod yn eiddo i chi neu drydydd parti, a bod y cynnwys hwnnw'n cael ei arddangos mewn modd sy'n torri neu'n ymddangos yn torri eich hawlfraint neu hawl eiddo deallusol arall neu hawl eiddo deallusol sy'n perthyn i drydydd. parti, gallwch gyflwyno hysbysiad trwy ddarparu'r wybodaeth ganlynol i'r Cwmni:

(I) Eich manylion cyswllt - gan gynnwys cyfeiriad, rhif ffôn, a chyfeiriad e-bost;
(Ii) Llofnod electronig neu gorfforol yr unigolyn sydd wedi'i awdurdodi i weithredu ar ran perchennog yr hawlfraint neu fudd eiddo deallusol arall;
(iii) Disgrifiad o'r gwaith neu eiddo deallusol arall sydd wedi'i dorri neu yr amheuir ei fod wedi'i dorri;
(iv) Enw'r wefan lle mae'r deunydd tramgwyddus a amheuir wedi'i leoli;
(V) Disgrifiad o ble mae'r deunydd tramgwyddus a amheuir ar y Wefan;
(Vi) Datganiad gennych chi:
(A) yn amlinellu eich cred ddidwyll nad yw'r defnydd sy'n destun dadl wedi'i awdurdodi gan berchennog yr hawlfraint, yr asiant na'r gyfraith;
(B) yn cael ei wneud, o dan gosb anudon, bod y wybodaeth a ddarperir yn eich rhybudd yn gywir ac wedi'i chyflenwi'n ddidwyll ac mai chi yw perchennog yr hawlfraint neu eiddo deallusol neu eich bod wedi'ch awdurdodi i weithredu ar ran perchennog yr hawlfraint neu eiddo deallusol.

Gellir anfon hysbysiadau at:
E-bost: support@slavdating.com

4.12 Defnyddio delweddau

Yn ogystal â darpariaethau cymal 4.5, trwy ddarparu unrhyw ffotograffau, deunydd, gwybodaeth neu gynnwys i'r Cwmni, rydych yn cydnabod ac yn cytuno y gall y Cwmni:

(A) atgynhyrchu, defnyddio, copïo, perfformio, arddangos, dosbarthu a manteisio ar y deunydd, y wybodaeth neu'r cynnwys;
(B) paratoi gweithiau deilliadol o, neu ymgorffori mewn gweithiau eraill a chyfryngau eraill, ddeunydd, gwybodaeth a chynnwys o'r fath; a
(C) trwyddedu eraill yr un hawliau a roddwyd i'r Cwmni yng nghymal 4.12 (a) a 4.12 (b) uchod, ac rydych yn cydsynio i unrhyw ddefnydd o'r fath, gan gynnwys, heb gyfyngiad, at unrhyw ddibenion hyrwyddo neu fasnachol. Rydych hefyd yn gwarantu bod gennych yr awdurdod i roi'r caniatâd y cyfeirir ato yn y cymal hwn.

4.13 Priodasau priodferch archeb bost

Nid yw'r Wefan hon, ac ni ddylid cymryd ati, mewn unrhyw ffordd, i gynorthwyo, caffael, hyrwyddo na darparu gwasanaethau paru priodas “priodferch archeb bost” i'w defnyddwyr. Rydych yn cydnabod y gall yr awdurdodaeth rydych chi'n byw ynddi wahardd hysbysebu gwasanaethau paru priodas neu deisyfu pobl i gymryd rhan mewn priodasau.

Os ydych chi'n byw yn Ynysoedd y Philipinau, Belarus neu unrhyw awdurdodaeth o'r fath sy'n gwahardd gwasanaethau paru priodas i'w thrigolion, rydych chi trwy hyn yn gwarantu, yn cynrychioli ac yn cyfamodi na fyddwch chi'n defnyddio'r Gwasanaeth na'r Wefan at unrhyw bwrpas yn torri unrhyw ddeddfwriaeth sy'n gwahardd priodas- paru. Rydych chi trwy hyn yn cydnabod ac yn cytuno mai eich unig gyfrifoldeb chi yw sicrhau nad ydych yn torri unrhyw waharddiad ar baru priodas, ac ymhellach trwy hyn yn cydnabod ac yn cytuno y bydd yr indemniad a gynhwysir yng nghymal 18 yn berthnasol i'ch achos o dorri unrhyw ddeddfwriaeth sy'n gwahardd paru priodas. .

5. Gwybodaeth

5.1 Monitro gwybodaeth

Rydym yn cadw'r hawl i fonitro'r holl broffiliau, negeseuon, sgwrsio, negeseuon gwib, fideos a recordiadau sain i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â gofynion y Telerau Defnyddio hyn. Er mwyn sicrhau ein bod yn darparu'r lefel uchaf o wasanaeth a'r amgylchedd ar-lein mwyaf diogel i'n cwsmeriaid, rydym wedi cyflogi un neu fwy o drydydd partïon i ddarparu swyddogaethau diogelwch ar-lein i'n cwsmeriaid. Mae darparu'r diogelwch hwn yn gofyn am gasglu rhai data nad yw'n bersonol o'ch cyfrifiadur neu ddyfeisiau eraill rydych chi'n cysylltu â'n gwefannau drwyddynt. Rydych yn cydnabod ac yn cytuno'n benodol i'n casgliad, boed yn uniongyrchol neu gan ddarparwyr diogelwch trydydd parti, rai data nad ydynt yn bersonol i'w defnyddio at yr unig bwrpas o sicrhau amgylchedd ar-lein diogel a diogel i chi. Er nad oes unrhyw ddata personol yn cael ei gasglu, rydym yn sicrhau bod unrhyw drydydd partïon yr ydym yn contractio â nhw ar gyfer gwasanaethau diogelwch yn cadw at y safonau diogelu data a phreifatrwydd uchaf.

Gwybodaeth Golygu 5.2

Er nad ydym ac na allwn adolygu'r holl negeseuon neu ddeunydd arall sy'n cael ei bostio neu ei anfon gan aelodau'r Gwasanaeth, ac nad ydym yn gyfrifol am unrhyw gynnwys yn y negeseuon neu'r deunyddiau hyn, rydym yn cadw'r hawl, ond nid ydym o dan unrhyw rwymedigaeth, i ddileu, symud neu golygu negeseuon neu ddeunydd (gan gynnwys proffiliau, negeseuon, fideos a recordiadau sain) yr ydym ni, yn ôl ein disgresiwn llwyr, yn eu hystyried yn torri'r Telerau Defnyddio hyn neu i fod yn annerbyniol fel arall.

5.3 Diogelwch gwybodaeth

Yn anffodus, ni ellir gwarantu bod unrhyw drosglwyddo data dros y rhyngrwyd yn gwbl ddiogel. Er ein bod yn ymdrechu i amddiffyn gwybodaeth o'r fath, nid ydym yn gwarantu ac ni allwn sicrhau diogelwch unrhyw wybodaeth rydych chi'n ei throsglwyddo i ni neu yr ydym yn ei throsglwyddo i drydydd partïon eraill a ganiateir yn unol â'n Datganiad Preifatrwydd. Yn unol â hynny, rydych chi'n cydnabod yn benodol bod unrhyw wybodaeth rydych chi'n ei throsglwyddo i ni yn cael ei throsglwyddo ar eich risg eich hun.

Rydych yn cydsynio'n benodol ymhellach i drosglwyddo eich Data Personol i drydydd partïon a ganiateir, y tu mewn a'r tu allan i'r awdurdodaeth yr ydych yn preswylio ynddo, gan wybod yn iawn am y risgiau sy'n gysylltiedig â hynny, yn enwedig lle nad oes gan awdurdodaethau eraill o'r fath yr un peth neu debyg. lefel yr amddiffyniad fel yr un yn eich gwlad breswyl. Mae gennych hawl i ddirymu eich caniatâd, neu wrthwynebu ein defnydd o'ch Data Personol ar unrhyw adeg yn unol â'r prosesau a nodir yn ein Datganiad Preifatrwydd.

Er gwaethaf yr uchod, unwaith y byddwn yn derbyn eich trosglwyddiad, byddwn yn cymryd camau rhesymol i warchod diogelwch gwybodaeth o'r fath.

6. Defnydd cyfyngedig

Oni bai ein bod yn cytuno fel arall yn ysgrifenedig, cewch fynediad i'r Wefan at eich defnydd personol yn unig. Gwaherddir busnesau, grwpiau, sefydliadau a chwmnïau rhag cofrestru fel aelod. Mae gennych awdurdod i argraffu copi o unrhyw wybodaeth sydd wedi'i chynnwys ar y Wefan at eich defnydd personol oni bai bod argraffu wedi'i wahardd yn benodol.

7. Marchnata uniongyrchol

Rydych yn cytuno ac yn cydsynio'n benodol y gall y Cwmni ddefnyddio a datgelu Data Personol y mae'r Cwmni'n ei gasglu amdanoch at ddibenion marchnata uniongyrchol. Mae gennych hawl i ddirymu eich caniatâd, neu wrthwynebu ein defnydd o'ch Data Personol ar unrhyw adeg, yn unol â'r prosesau a nodir yn ein Datganiad Preifatrwydd.

8. Cyfathrebu

Mae'r Cwmni'n cadw'r hawl i anfon post electronig atoch ynglŷn â newidiadau neu ychwanegiadau i'r Gwasanaeth, neu unrhyw gynhyrchion a gwasanaethau'r Cwmni a'i fusnesau cysylltiedig.

9. Hysbysebion

9.1 Cyfrifoldeb unigol

Yr hysbysebwyr yn unig sy'n gyfrifol am gynnwys hysbysebion (os oes rhai) sy'n ymddangos ar y Wefan (gan gynnwys hypergysylltiadau â gwefannau'r hysbysebwyr eu hunain). Nid yw gosod hysbysebion o'r fath yn gyfystyr ag argymhelliad neu ardystiad o gynnyrch neu wasanaeth yr hysbysebwyr gan y Cwmni. Mae pob hysbysebwr yn llwyr gyfrifol am unrhyw gynrychiolaeth a wneir mewn cysylltiad â'i hysbyseb.

10. Perchnogaeth eiddo deallusol

Mae'r Cwmni'n cadw'r holl hawliau, teitlau a diddordebau yn y Gwasanaeth a'r Wefan a'r hawliau eiddo deallusol cyfatebol ac yn cadw'r holl hawliau na roddwyd yn benodol.

Hawlfraint 10.1

Mae'r Cwmni yn berchen ar hawlfraint yn y Gwasanaeth a'r Wefan (gan gynnwys testun, graffeg, logos, eiconau, recordiadau sain a meddalwedd). Heblaw at ddibenion, ac yn ddarostyngedig i'r amodau a ragnodir o dan, Ddeddf Hawlfraint 1968 (Cth) a deddfwriaeth debyg sy'n berthnasol yn eich lleoliad, ac ac eithrio fel yr awdurdodir yn benodol gan y Telerau Defnyddio hyn, ni chewch wneud hynny ar unrhyw ffurf na chan unrhyw fodd:

(A) addasu, atgynhyrchu, storio, dosbarthu, argraffu, arddangos, perfformio, cyhoeddi neu greu gweithiau deilliadol o unrhyw ran o'r Gwasanaeth neu'r Wefan; neu
(B) Masnacheiddio unrhyw wybodaeth, cynhyrchion neu wasanaethau a geir o unrhyw ran o'r Gwasanaeth neu'r Wefan;

heb ein caniatâd ysgrifenedig ymlaen llaw.

Nodau Masnach 10.2

Ac eithrio lle nodir yn wahanol, mae unrhyw waith neu ddyfais y mae'r symbol ™ neu ® ynghlwm wrtho yn nod masnach cofrestredig. Os ydych chi'n defnyddio unrhyw un o'r nodau masnach sy'n eiddo i'r Cwmni mewn perthynas â'n gweithgareddau, cynhyrchion neu wasanaethau, rhaid i chi gynnwys datganiad sy'n priodoli'r nod masnach i'r Cwmni. Rhaid i chi beidio â defnyddio ein nodau masnach:

(A) yn neu fel y cyfan neu ran o'ch nodau masnach eich hun;
(B) mewn cysylltiad â gweithgareddau, cynhyrchion neu wasanaethau nad ydyn ni'n rhai ni;
(C) mewn modd a all fod yn ddryslyd, yn gamarweiniol neu'n dwyllodrus; neu
(D) mewn modd sy'n ein difrïo ni neu ein gwybodaeth, ein cynhyrchion neu ein gwasanaethau (gan gynnwys heb gyfyngiad, y Gwasanaeth a'r Wefan).

11. Gwefannau cysylltiedig

11.1 Dolenni wedi'u darparu er hwylustod yn unig

Gall y Wefan gynnwys dolenni i wefannau eraill (“Gwefannau Cysylltiedig”). Darperir y cysylltiadau hynny er hwylustod yn unig ac efallai na fyddant yn aros yn gyfredol nac yn cael eu cynnal. Nid ydym yn gyfrifol am y cynnwys na'r arferion preifatrwydd sy'n gysylltiedig â Gwefannau Cysylltiedig.

11.2 Dim ardystiad

Ni ddylid dehongli ein cysylltiadau â Gwefannau Cysylltiedig fel ardystiad, cymeradwyaeth neu argymhelliad gan Gwmni perchnogion neu weithredwyr y Gwefannau Cysylltiedig, nac unrhyw wybodaeth, graffeg, deunyddiau, cynhyrchion neu wasanaethau y cyfeirir atynt neu a gynhwysir ar Wefannau Cysylltiedig, oni bai. ac i'r graddau a nodir i'r gwrthwyneb. Rydym yn argymell eich bod yn adolygu telerau defnyddio a pholisi preifatrwydd Gwefan Gysylltiedig cyn ei defnyddio.

12. Datganiad Preifatrwydd

Rydym yn ymrwymo i gydymffurfio â thelerau ein Datganiad Preifatrwydd sydd ar y Wefan y gallwn eu diwygio o bryd i'w gilydd i gydymffurfio â deddfau cymwys a'n gweithrediadau.

Rydych yn rhoi caniatâd penodol i ni gasglu, prosesu a defnyddio'ch Data Personol yn y modd ac at y dibenion a nodir yn ein Datganiad Preifatrwydd. Mae gennych hawl i ddirymu eich caniatâd, neu wrthwynebu ein defnydd o'ch Data Personol ar unrhyw adeg, yn unol â'r prosesau a nodir yn ein Datganiad Preifatrwydd.

13. Gwerthu Gwefan neu Wasanaethau

Rydych yn cytuno ac yn cydsynio'n benodol, os yw'r Cwmni'n gwerthu'r Wefan, y Gwasanaethau neu ei fusnes (neu unrhyw ran ohoni) neu os oes newid yn rheolaeth y Cwmni, gall y Cwmni ddatgelu, aseinio neu drosglwyddo Data Personol, Categori Arbennig fel arall. Data Personol ac unrhyw wybodaeth arall rydych chi'n ei throsglwyddo ar y Wefan neu'r Gwasanaethau (gan gynnwys ffotograffau a'ch proffil cyhoeddus) i'r prynwr neu endid rheoli neu unigolyn newydd, at ddibenion darparu'r Gwasanaethau a marchnata uniongyrchol i chi.

Rydych yn cydnabod ac yn cytuno'n benodol y gall y prynwr newydd neu'r endid neu'r unigolyn rheoli newydd fod wedi'i leoli mewn gwlad heblaw'ch gwlad breswyl, ac rydych chi'n cydsynio i drosglwyddo Data Personol i wledydd heblaw'ch gwlad breswyl.

14. Ymwadiadau a Chyfyngiad Atebolrwydd

14.1 Hawliau defnyddwyr o dan Gyfraith Defnyddwyr UDA

Ar gyfer unigolion yn awdurdodaeth yr Unol Daleithiau, mae gennych ystod o hawliau a rhwymedïau o dan Gyfraith Defnyddwyr yr Unol Daleithiau.

Gwarantau 14.2 ar gyfer nwyddau a gwasanaethau at ddefnydd neu ddefnydd personol, domestig neu gartref

Yn awdurdodaeth yr Unol Daleithiau, lle rydym yn cyflenwi nwyddau neu wasanaethau o fath a ddefnyddir fel arfer ar gyfer defnydd personol, domestig neu gartref, nid yw'r gwarantau defnyddwyr a ddarperir gan yr ACL yn gyfyngedig nac wedi'u heithrio mewn unrhyw ffordd.

Gwarantau 14.3 ar gyfer nwyddau a gwasanaethau nad ydynt at ddefnydd personol, domestig neu at ddefnydd neu ddefnydd cartref

Yn awdurdodaeth yr Unol Daleithiau, lle rydym yn cyflenwi nwyddau neu wasanaethau o fath nad ydynt at ddefnydd personol, domestig neu at ddefnydd neu ddefnydd cartref ond sy'n costio dim mwy na $ 40,000 mae'r gwarantau defnyddwyr wedi'u cyfyngu i:

(A) yn achos nwyddau:

(I) amnewid y nwyddau neu gyflenwi nwyddau cyfatebol;
(Ii) atgyweirio nwyddau o'r fath;
(iii) talu amnewid nwyddau o'r fath neu gaffael nwyddau cyfatebol; neu
(iv) talu cost atgyweirio'r nwyddau; a

(B) yn achos gwasanaethau:

(I) cyflenwad y gwasanaeth eto; neu
(Ii) talu'r gost o gyflenwi'r gwasanaethau eto.

14.4 Dim gwarantau ynghylch cywirdeb

Yn ddarostyngedig i gymal 14.2 a 14.3, nid ydym yn cyflwyno unrhyw sylwadau na gwarantau bod y deunydd neu'r wybodaeth a ddarperir trwy'r Gwasanaeth neu ar y Wefan (gan gynnwys unrhyw broffil aelod, cyngor, barn, datganiad neu wybodaeth arall sy'n cael ei harddangos, ei lanlwytho neu ei ddosbarthu gan y Cwmni. neu unrhyw aelod neu unrhyw berson neu endid arall) yn ddibynadwy, yn gywir neu'n gyflawn neu y bydd eich mynediad i'r Gwasanaeth neu'r Wefan yn ddi-dor, yn amserol neu'n ddiogel. Nid ydym yn atebol am unrhyw golled sy'n deillio o unrhyw gamau a gymerwyd neu ddibyniaeth a wneir gennych ar unrhyw wybodaeth neu ddeunydd a ddarperir trwy'r Gwasanaeth neu ar y Wefan. Dylech wneud eich ymholiadau eich hun cyn gweithredu neu ddibynnu ar unrhyw wybodaeth neu ddeunydd sy'n ymddangos ar y Wefan. Rydych yn cydnabod y bydd unrhyw ddibyniaeth ar unrhyw ddeunydd neu wybodaeth o'r fath ar eich risg eich hun.

14.5 Dim gwarantau ynghylch argaeledd

Yn ddarostyngedig i gymal 14.2 a 14.3, nid ydym yn gwarantu y bydd y Gwasanaeth neu'r Wefan yn ddi-dor nac yn rhydd o wallau. Dosberthir y Gwasanaeth ar sail “fel y mae”. Efallai y bydd oedi, hepgoriadau ac ymyrraeth yn argaeledd y Gwasanaeth neu'r Wefan. Pan ganiateir hynny gan y gyfraith, rydych yn cydnabod bod y Gwasanaeth (ac argaeledd y Wefan) yn cael ei ddarparu heb unrhyw warantau o unrhyw fath o gwbl, naill ai'n ddatganedig neu'n ymhlyg, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i'r gwarantau ymhlyg o fasnacholrwydd a ffitrwydd at ddiben penodol.

Gwarantau ymhlyg 14.6 wedi'u heithrio

I'r graddau a ganiateir gan y gyfraith ac yn ddarostyngedig i gymal 14.2 a 14.3, mae unrhyw amod neu warant a fyddai fel arall yn cael ei awgrymu yn y Telerau Defnyddio hyn yn cael ei eithrio trwy hyn. Pan fydd deddfwriaeth yn awgrymu unrhyw amod neu warant, a bod deddfwriaeth yn ein gwahardd rhag eithrio neu addasu cymhwysiad, neu ein hatebolrwydd o dan, unrhyw amod neu warant o'r fath, bernir bod yr amod neu'r warant honno wedi'i chynnwys ond bydd ein hatebolrwydd yn gyfyngedig am dorri yr amod neu'r warant honno i un neu fwy o'r canlynol:

(A) os yw'r toriad yn ymwneud â nwyddau:

(I) amnewid y nwyddau neu gyflenwi nwyddau cyfatebol;
(Ii) atgyweirio nwyddau o'r fath;
(iii) talu cost amnewid y nwyddau neu gaffael nwyddau cyfatebol; neu
(iv) talu cost atgyweirio'r nwyddau; a

(B) os yw'r toriad yn ymwneud â Gwasanaethau:

(I) cyflenwi'r Gwasanaethau eto; neu
(Ii) talu'r gost o gyflenwi'r gwasanaethau eto.

14.7 Dim atebolrwydd am golled

Nid ydym yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw golled neu ddifrod, fodd bynnag, a achoswyd (gan gynnwys trwy esgeulustod), y gallwch ei ddioddef yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol mewn cysylltiad â'ch defnydd o'r Gwasanaeth, y Wefan neu unrhyw Wefannau Cysylltiedig, ac nid ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw golled sy'n deillio o'ch defnydd o wybodaeth, neu ddibyniaeth arni, sydd wedi'i chynnwys yn y Gwasanaeth neu'r Wefan neu a gyrchir ati. Er mwyn osgoi amheuaeth a heb gyfyngu ar gyffredinolrwydd yr uchod:

(A) Nid yw'r Cwmni'n derbyn unrhyw gyfrifoldeb nac atebolrwydd am unrhyw iawndal uniongyrchol, anuniongyrchol, petrus, damweiniol, arbennig neu ganlyniadol sy'n deillio o'ch defnydd o'r Gwasanaeth neu'r Wefan neu mewn unrhyw ffordd, neu gydag unrhyw oedi neu anallu i ddefnyddio'r Gwasanaeth. neu'r Wefan, neu ar gyfer unrhyw wybodaeth, cynhyrchion a gwasanaethau eraill a geir trwy'r Gwasanaeth neu'r Wefan, neu fel arall yn deillio o'r defnydd o'r Wefan, p'un a yw'n seiliedig o dan gontract, esgeulustod neu artaith arall, atebolrwydd caeth neu fel arall, hyd yn oed os yw'r Mae'r cwmni wedi cael gwybod am y posibilrwydd o ddifrod o'r fath;
(B) Nid yw'r Cwmni'n derbyn unrhyw gyfrifoldeb nac atebolrwydd am unrhyw wybodaeth neu ddeunydd a gyflwynwch i'r Gwasanaeth neu'r Wefan ac nid ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddefnydd neu gamddefnydd o unrhyw wybodaeth neu ddeunydd a gyflwynwch i'r Gwasanaeth neu'r Wefan gan arall aelodau neu ddefnyddwyr;
(C) Nid yw'r Cwmni'n derbyn unrhyw gyfrifoldeb nac atebolrwydd am ymddygiad unrhyw aelod neu ddefnyddwyr eraill y Gwasanaeth, gan gynnwys heb gyfyngiad unrhyw ymddygiad sy'n achosi anaf corfforol i unrhyw berson.

15. Rhybuddion penodol ynghylch dyddio ar-lein

Peryglon 15.1

Rydych yn cydnabod bod risgiau ynghlwm â ​​dyddio ar-lein, gan gynnwys heb gyfyngiad, delio yn ddiarwybod ag unigolion dan oed neu bobl sy'n gweithredu dan esgus ffug neu at ddiben troseddol. Rydych yn cytuno i gymryd yr holl ragofalon angenrheidiol wrth gyfathrebu â defnyddwyr eraill neu gwrdd â nhw, yn enwedig os penderfynwch gwrdd yn bersonol. Yn ogystal, rydych chi'n cytuno i adolygu ein cynghorion diogelwch dyddio ar-lein cyn defnyddio'r gwasanaeth.

15.2 Dim gwarant ynghylch hunaniaeth aelodau

Rydych yn cydnabod bod dilysu defnyddwyr ar y rhyngrwyd yn anodd dros ben. Ni all ac nid yw'r Cwmni yn gwarantu mai pob aelod neu ddefnyddiwr o'r Gwasanaeth yw'r hyn y mae'n honni ei fod. At hynny, ni all ac nid yw'r Cwmni yn gwarantu bod proffiliau aelodau yn ddibynadwy, yn gywir neu'n gyflawn. Yn unol â hynny, rhaid i chi fod yn ofalus wrth ddelio ag aelodau eraill neu ddefnyddwyr y Gwasanaeth neu'r Wefan.

16. Cyfathrebu

Mae'r Cwmni'n cadw'r hawl i anfon post electronig atoch ynglŷn â newidiadau neu ychwanegiadau i'r Gwasanaeth, neu unrhyw gynhyrchion a gwasanaethau'r Cwmni a'i fusnesau cysylltiedig.

17. terfynu

Cytundeb 17.1 yn effeithiol ar gyfer aelodau

Bydd y Cytundeb hwn yn parhau i fod mewn grym ac effaith lawn tra'ch bod yn aelod o'r Gwasanaeth neu tra byddwch yn defnyddio'r Wefan fel arall.

17.2 Terfynu aelodaeth gennych chi

Gallwch derfynu'ch aelodaeth ar unrhyw adeg, am unrhyw reswm, yn effeithiol ar unwaith ar ôl i ni dderbyn eich rhybudd terfynu ysgrifenedig. Gellir cyflwyno rhybudd terfynu i'r cyfeiriad sydd wedi'i gynnwys yn adran Cysylltu â Ni ar y Wefan, gellir ei e-bostio i'r cyfeiriad e-bost a restrir yn adran Cysylltu â Ni ar y Wefan, neu gellir ei weithredu trwy glicio ar y ddolen Aelodaeth Diffodd yn y adran aelodau o'r Wefan. Ni fydd gennych hawl i gael ad-daliad o'ch ffioedd aelodaeth o ganlyniad i derfynu'ch aelodaeth.

17.3 Hawl terfynu arbennig i rai o drigolion yr UD

Os ydych chi'n byw yn Arizona, California, Connecticut, Illinois, Iowa, Minnesota, Efrog Newydd, Gogledd Carolina, Ohio neu Wisconsin ar adeg ymrwymo i'ch tanysgrifiad, yna mae'r ddarpariaeth ganlynol yn berthnasol i chi:

(A) Gallwch ganslo'r Cytundeb hwn, heb gosb na rhwymedigaeth, ar unrhyw adeg o fewn tri diwrnod busnes (3) ar ôl tanysgrifio i wasanaethau taledig (y Cyfnod Canslo). I ganslo'r Cytundeb hwn, rhaid i chi anfon rhybudd wedi'i lofnodi a'i ddyddio atom trwy bost cofrestredig neu ardystiedig sy'n nodi eich bod yn canslo'r Cytundeb hwn neu eiriau i'r perwyl hwnnw. Anfonir yr hysbysiad hwn at: suppport@slavdating.com, Attn: Cais am Ad-daliad. Os byddwch yn anfon neu'n danfon yr hysbysiad i ganslo'ch cytundeb tanysgrifio o fewn y Cyfnod Canslo, bydd y Cwmni'n dychwelyd, o fewn y cyfnod amser penodedig, unrhyw daliadau yr ydych wedi'u gwneud sy'n ddarostyngedig i'r ddarpariaeth hon.

Os ydych chi'n byw yn California, Illinois, Efrog Newydd, neu Ohio ar adeg ymrwymo i'ch tanysgrifiad, yna mae'r ddarpariaeth ganlynol yn berthnasol i chi:

(B) Os byddwch chi'n marw cyn diwedd eich cyfnod tanysgrifio, bydd gan eich ystâd hawl i gael ad-daliad o'r gyfran honno o unrhyw daliad a wnaethoch am eich tanysgrifiad y gellir ei ddyrannu i'r cyfnod ar ôl eich marwolaeth. Os byddwch yn dod yn anabl yn ddifrifol (ac yn methu â defnyddio'r wefan) cyn diwedd eich cyfnod tanysgrifio, bydd gennych hawl i gael ad-daliad o'r gyfran honno o unrhyw daliad a wnaethoch am eich tanysgrifiad y gellir ei ddyrannu i'r cyfnod. ar ôl eich anabledd trwy roi rhybudd i'r cwmni i'r cyfeiriad canlynol: support@slavdating.com, Attn: Cais am Ad-daliad

17.4 Terfynu eich mynediad i'r Gwasanaeth

Gallwn, yn ôl ein disgresiwn llwyr, rwystro, terfynu neu atal eich mynediad i'r Gwasanaeth cyfan neu ran ohono ar unrhyw adeg, gyda rhybudd neu heb rybudd, am unrhyw reswm, gan gynnwys heb gyfyngiad, unrhyw weithgaredd twyllodrus, ymosodol, neu anghyfreithlon fel arall, neu yr hyn a allai fel arall effeithio ar fwynhad y Gwasanaeth gan eraill.

17.5 Terfynu aelodaeth gennym ni

Efallai y byddwn yn terfynu eich aelodaeth a'ch mynediad i'r Gwasanaeth ar unwaith ar unrhyw adeg os byddwn yn penderfynu (yn ôl ein disgresiwn llwyr) eich bod wedi torri'r Cytundeb hwn. Bydd rhybudd terfynu yn cael ei ddanfon i'r cyfeiriad e-bost olaf a roddwch i ni. Bydd unrhyw ffioedd a dalwyd ymlaen llaw sy'n berthnasol i'r cyfnod ar ôl eu terfynu yn cael eu had-dalu i chi ar ôl didynnu unrhyw gostau a dynnwyd neu golled a ddioddefodd y Cwmni mewn cysylltiad â'ch aelodaeth.

Deactifadu 17.6 am beidio â defnyddio

Efallai y byddwn yn dadactifadu eich cyfrif os nad ydych wedi defnyddio'r Gwasanaeth am gyfnod mis 6 yn olynol oni bai bod gennych danysgrifiad taledig gweithredol.

Terfynu 17.7 o dan Reoliadau Contractau Defnyddwyr (Gwybodaeth, Canslo a Thaliadau Ychwanegol) 2013

Mae'r adran hon yn berthnasol i chi dim ond os ydych chi'n “ddefnyddiwr” fel y'i diffinnir yn Rheoliadau Contractau Defnyddwyr (Gwybodaeth, Canslo a Thaliadau Ychwanegol) 2013 (“y Rheoliadau”) ac yn preswylio yn yr UE ac nad ydych wedi dechrau defnyddio'r gwasanaeth. Os bydd y Rheoliadau'n berthnasol i'r Telerau Defnyddio hyn, gallwch derfynu'ch aelodaeth cyn pen pedwar diwrnod ar ddeg (14) ar ôl cofrestru fel aelod o'r Gwasanaeth trwy ddarparu rhybudd ysgrifenedig. Os ydych wedi dechrau defnyddio ein gwasanaeth o fewn y pedwar diwrnod ar ddeg (14) o ganslo a ddarperir i chi yn unol â Rheoliadau Contractau Defnyddwyr (Gwybodaeth, Canslo a Thaliadau Ychwanegol) 2013, cymerir eich bod wedi gofyn inni ddarparu'r gwasanaeth. Os gofynnwch ichi ddarparu'r gwasanaeth, bydd gofyn i chi dalu am werth y gwasanaeth hyd at yr amser y byddwch yn canslo'r gwasanaeth.

(A) Byddwch yn cael ad-daliad o unrhyw ffioedd rydych chi wedi'u talu cyn pen 14 diwrnod ar ôl i ni dderbyn eich rhybudd terfynu os nad ydych chi wedi dechrau defnyddio'r gwasanaeth. Nid yw eich hawl i dderbyn ad-daliad yn berthnasol ar ôl i chi ddechrau defnyddio'r gwasanaeth trwy wneud unrhyw un o'r canlynol:

(I) Anfon negeseuon at aelodau;
(Ii) Derbyniodd Reading negeseuon gan aelodau;
(iii) Anfon Dangoswch rybuddion diddordeb i'r aelodau.

18. indemniad

I'r graddau a ganiateir gan y gyfraith, rydych chi'n cytuno i indemnio, amddiffyn a dal y Cwmni, ei gysylltiadau, cyrff cysylltiedig corfforaethol, cyfranddalwyr, swyddogion, gweithwyr, asiantau a chynrychiolwyr yn ddiniwed o ac yn erbyn unrhyw hawliad, colled, difrod, treth (gan gynnwys GST), atebolrwydd a / neu gost (gan gynnwys costau cyfreithiol ar sail indemniad llawn) a all gael eu hysgwyddo gan y Cwmni, ei gysylltiadau, cyrff cysylltiedig corfforaethol, cyfranddalwyr, swyddogion, gweithwyr, asiantau a chynrychiolwyr sy'n deillio o: neu mewn cysylltiad â:

(A) unrhyw doriad gennych chi o'r telerau hyn;
(B) unrhyw ddefnydd anawdurdodedig o'r wefan y gellir ei gysylltu neu sy'n gysylltiedig â chi;
(C) unrhyw doriad gennych chi o unrhyw gyfraith; a
(D) unrhyw weithred neu anwaith y gallwch ei wneud mewn cysylltiad â'r wefan.

Rydych yn cytuno i gydweithredu'n llawn i amddiffyn unrhyw Hawliad. Rydym yn cadw'r hawl (ond nid oes unrhyw rwymedigaeth arnom) i gymryd yn ganiataol amddiffyniad a rheolaeth unigryw unrhyw fater sydd fel arall yn destun indemniad gennych chi, ar yr amod y byddwch yn parhau i fod yn atebol am unrhyw Hawliad o'r fath.

19. Cyffredinol

Methiant 19.1 i Gydymffurfio

Nid yw'r Cwmni yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw fethiant i gydymffurfio â'r Telerau Defnyddio hyn lle mae methiant o'r fath oherwydd amgylchiadau y tu hwnt i'n rheolaeth resymol.

19.2 Dim Hepgor

Os ydym yn ildio unrhyw hawliau sydd ar gael inni o dan y Telerau Defnyddio hyn ar un achlysur, nid yw hyn yn golygu y bydd yr hawliau hynny'n cael eu hepgor yn awtomatig ar unrhyw achlysur arall.

Difrifoldeb 19.3

Os bernir bod unrhyw un o'r Telerau Defnyddio hyn yn annilys, yn anorfodadwy neu'n anghyfreithlon am unrhyw reswm, bydd y Telerau Defnyddio sy'n weddill yn parhau mewn grym llawn.

Iaith Cytundeb 19.4

Saesneg yw iaith y Cytundeb hwn. Lle mae'r Cwmni wedi darparu cyfieithiad o'r fersiwn Saesneg o'r Cytundeb hwn, rydych chi'n cytuno bod y cyfieithiad yn cael ei ddarparu er hwylustod i chi yn unig. Os oes unrhyw anghysondeb rhwng yr hyn y mae fersiwn Saesneg y Cytundeb hwn a chyfieithiad, y fersiwn Saesneg fydd drechaf.

Amrywiad 19.5

Rydym yn cadw'r hawl i newid y Telerau Defnyddio hyn o bryd i'w gilydd. Bydd y newidiadau yn dod i rym yn syth ar ôl cael gwybod ar y Wefan. Bydd eich defnydd parhaus o'r Wefan yn dilyn hysbysiad o'r fath yn cynrychioli cytundeb gennych chi i fod yn rhwym i'r Telerau Defnyddio hyn fel y'i diwygiwyd.

Aseiniad 19.6

Rhaid i chi beidio ag aseinio unrhyw un o'ch hawliau o dan y Cytundeb hwn nac mewn perthynas â'r Gwasanaeth neu'r Wefan i unrhyw drydydd parti. Mae gan y Cwmni hawl i aseinio unrhyw un neu bob un o'i hawliau a'i rwymedigaethau o dan y Cytundeb hwn neu i'r Gwasanaeth i unrhyw drydydd parti. Yn etholiad y Cwmni, os cymerir rhwymedigaethau'r Cwmni o dan y Cytundeb hwn gan drydydd parti, bydd y Cwmni yn cael ei ryddhau o unrhyw atebolrwydd a phob atebolrwydd o dan y Cytundeb hwn.

Perthynas 19.7

Rydych yn cytuno nad oes unrhyw gydberthynas menter, partneriaeth, cyflogaeth nac asiantaeth rhyngoch chi a'r Cwmni o ganlyniad i'r Cytundeb hwn na'ch defnydd o'r Gwasanaeth neu'r Wefan.

Cyfraith Lywodraethu 19.8

(A) Mae defnyddwyr sy'n preswylio mewn cenedl yn yr Undeb Ewropeaidd yn cytuno bod y Cytundeb hwn yn cael ei lywodraethu gan y deddfau sydd mewn grym yn y Deyrnas Unedig ac yn cytuno i ymostwng i awdurdodaeth unigryw llysoedd yr awdurdodaeth honno.
(B) Mae defnyddwyr sy'n preswylio mewn cenedl nad yw yn yr Undeb Ewropeaidd yn cytuno bod y Cytundeb hwn yn cael ei lywodraethu gan y deddfau sydd mewn grym yn yr Unol Daleithiau ac yn cytuno i ymostwng i awdurdodaeth unigryw llysoedd yr awdurdodaeth honno.

20. Diffiniadau

Yn y Telerau Defnyddio hyn, mae i'r ymadroddion canlynol yr ystyron cyfatebol:

“Hawliad” yw, mewn perthynas â pherson, hawliad, galw, rhwymedi, siwt, anaf, difrod, colled, cost, atebolrwydd, gweithredu, achos, hawl i weithredu, hawliad am iawndal neu ad-daliad neu atebolrwydd yr aethpwyd iddo neu i gael ei wneud neu ei adfer gan neu yn erbyn y person, waeth pa mor codi sy'n codi ac a yw wedi'i ddarganfod neu heb ei ddarganfod, neu'n syth, yn y dyfodol neu'n wrth gefn;

“Masnacheiddio” modd i ecsbloetio, marchnata, hyrwyddo, datblygu, integreiddio, ymchwilio, gwerthu a chynnal unrhyw weithgaredd arall er elw neu wobr;

“Cwmni” yw Eastern Bloc Associates, Inc., cwmni sydd wedi'i gofrestru yn UDA a rhaid iddo gynnwys unrhyw gorff cysylltiedig corfforaethol neu gyswllt (fel y diffinnir y telerau hynny yn Neddf Corfforaethau 2001 (Cth)) oEastern Bloc Associates, Inc .;

“UE” yw undeb gwleidyddol ac economaidd aelod-wladwriaethau sydd wedi'u lleoli yn Ewrop a elwir yr Undeb Ewropeaidd;

“Gwlad yr UE” yw unrhyw wlad sy'n aelod a phlaid gyfredol i gytuniadau'r UE ac sy'n golygu Awstria, Gwlad Belg, Bwlgaria, Croatia, Cyprus, Gweriniaeth Tsiec, Denmarc, Estonia, y Ffindir, Ffrainc, yr Almaen, Gwlad Groeg, Hwngari, Iwerddon, yr Eidal, Latfia , Lithwania, Lwcsembwrg, Malta, yr Iseldiroedd, Gwlad Pwyl, Portiwgal, Rwmania, Slofacia, Slofenia, Sbaen, Sweden a'r Deyrnas Unedig ar hyn o bryd;

"Data personol" yw unrhyw wybodaeth sy'n ymwneud â pherson naturiol adnabyddadwy ('gwrthrych data'); person naturiol adnabyddadwy yw un y gellir ei adnabod, yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol, yn benodol trwy gyfeirio at ddynodwr fel enw, rhif adnabod, data lleoliad, dynodwr ar-lein neu at un neu fwy o ffactorau sy'n benodol i'r corfforol, ffisiolegol, hunaniaeth enetig, feddyliol, economaidd, ddiwylliannol neu gymdeithasol y person naturiol hwnnw;

“Gwasanaethau â Thâl” yw'r cyfleusterau a'r Gwasanaethau sydd ar gael i aelodau o'r Wefan sy'n talu ffioedd sy'n dal tanysgrifiad dilys;

“Datganiad Preifatrwydd” yw polisi preifatrwydd y Cwmni sydd ar gael ar y Wefan;

“Gwasanaeth” yw'r cyfleusterau sydd ar gael i aelodau trwy'r Wefan;

“Data Personol Categori Arbennig” yw data personol sy'n datgelu tarddiad hiliol neu ethnig, barn wleidyddol, credoau crefyddol neu athronyddol, aelodaeth undeb llafur, eich cofnod troseddol, data genetig a biometreg at ddibenion adnabod person naturiol yn unigryw, data sy'n ymwneud ag iechyd neu ddata sy'n ymwneud â'ch bywyd rhywiol neu rywiol cyfeiriadedd;

“Gwefan” yw'r wefan hon sy'n eiddo i'r Cwmni ac yn cael ei gweithredu ganddo;

“Telerau Defnyddio” yw'r Telerau Defnyddio hyn fel y'u diwygiwyd gan y Cwmni o bryd i'w gilydd, sy'n ffurfio'r cytundeb rhyngoch chi a'r Cwmni;

“Ni”, “Ni” ac “Ein” mae pob un yn cyfeirio at y Cwmni.

LLOFNODWCH I'CH CYFRIF CREU CYFRIF NEWYDD

Eich preifatrwydd Mae'n bwysig i ni ac ni fyddwn byth yn rhentu nac yn gwerthu eich gwybodaeth.

×

×
RHOWCH EICH MANYLION?
×

Mynd i fyny

PEIDIWCH â dilyn y ddolen hon neu cewch eich gwahardd o'r wefan!